Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 561

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 569

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 515

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 548

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 521

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 641

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 615

Ngày phát sóng: 30/10/2016
Frank cọc cạch

Frank cọc cạch 484

Ngày phát sóng: 03/11/2016
Món bánh khoai của Mẹ

Món bánh khoai của Mẹ 649

Ngày phát sóng: 04/11/2016
Sự cố bất ngờ

Sự cố bất ngờ 586

Ngày phát sóng: 06/11/2016
Hai chú thỏ con

Hai chú thỏ con 525

Ngày phát sóng: 07/11/2016
Cú vọ lắm điều

Cú vọ lắm điều 603

Ngày phát sóng: 08/11/2016
Gà rừng và những hạt kê

Gà rừng và những hạt kê 566

Ngày phát sóng: 10/11/2016
Cơ hội nảy sinh từ khó khăn

Cơ hội nảy sinh từ khó khăn 612

Ngày phát sóng: 10/11/2016
Mượn đuôi cáo

Mượn đuôi cáo 531

Ngày phát sóng: 11/11/2016
chung cu quang an